ARCHIEF

MMPI

Verklaring van de testschalen
  Aantal niet beantwoorde vragen
 • Een groot aantal niet beantwoorde vragen maakt de resultaten van de test moeilijker te interpreteren.
 • Validiteitsschaal.   Mensen met een hoge score hebben vaak:
 • niet geheel consistente antwoorden gegeven.
 • Ook naïeve mensen scoren hier soms hoog
 • F

  Validiteitsschaal.   Een hoge score wijst op
 • Veel onrust en chaos.
 • Ook mensen die overdrijven, misschien omdat ze bang zijn niet serieus genomen te worden, scoren hoog
 • .

  K

  Validiteitsschaal.Personen die hoog scoren op deze schaal zijn vaak:
 • hoog opgeleid,
 • Zijn geneigd tot het geven van sociaal-wenselijke antwoordenen
 • Hebben de neiging problemen te bagatelliseren, (bewust of onbewust)
 • Hebben weinig contact met hun gevoelens
 • 1  HS

  Hoge score verwijst naar
 • Angst voor ziekten.
 • Moeilijk naar zichzelf kunnen kijken (introspectie)
 • Het sterk ervaren van lichamelijke klachten en verschijnselen
 • Bij spanning reageren met lichamelijke verschijnselen
 • Zorg over of angst voor lichamelijke verschijnselen
 • Soms een cynische kijk op het leven
 • Het indirect uiten van vijandigheid of gevoelens
 • 2  D

  Depressie. Een verhoogde score kan wijzen op
 • Sombere stemming
 • verantwoordelijkheid op zich nemen
 • Soms minder sociaal vaardig
 • Minderwaardigheidsgevoelens, lage zelfwaardering
 • Onzekerheid, piekeren, tobben twijfelen
 • Overcontrole en minder impulsief zijn, vermijden van conflicten
  +/- SUBSCHALEN
  1. D1-subjectieve depressie 32 items
   Een verhoogde score suggereert: ongelukkig voelen, nerveus, minder energie, interesseverlies, kan de dingen niet aan; problemen met concentreren en aandacht, voelt zich minderwaardig; mist zelfvertrouwen; verlegen voelt zich ongemakkelijk in sociale situaties
  2. D2-psychomotore retardatie 14 items
   Teruggetrokken, apathisch; minder energie; vermijdt mensen; ontkent vijandigheid
  3. D3-fysiek ontregeld 11 items
   In beslag genomen door lichamelijk (dys)functioneren; voelt zich niet gezond; varieteit aan lichamelijke klachten
  4. D4-mentale matheid 15 items
   Geen energie; gespannen; problemen met aandacht en concentratie; geen zelfvertrouwen; gevoel dat leven niet de moeite waard is
  5. D5-cognitief 10 items
   Rumineren, malen, piekeren, minder energie, voelt zich minderwaardig, gevoel dat het leven niet de moeite waard is; snel gekwetst door kritiek; gevoel van controleverlies door gedachten
 • 3 HY

  Een hoge score correspondeert (soms) met
 • Een gevoel van leegte,
 • Lichamelijke verschijnselen
 • Moeite met inzicht in eigen gevoelswereld
 • Moeite met aannemen, accepteren van verantwoordelijkheden
 • Neiging tot afhankelijkheid
 • Neigen tot 'ongeremd gedrag', waarbij de grenzen van de ander overschreden worden
 • Sterke behoefte om aardig gevonden en geaccepteerd te worden door een ander
 • Een sterke drang om bij een ander een goede indruk achter te laten
 • Angstigheid
 • Ambivalentie met betrekking tot zelfstandigheid en autonomie
 • Neigen tot onderhuidse agressie (door angst voor eigen boosheid) door bijvoorbeeld steken onder water, ander diskwalificeren e.d.
 • Tegenstrijdige gevoelens ervaren met name rancune, jaloezie, wrok
 • Neiging tot veeleisendheid
  +/- SUBSCHALEN
  1. Hy1-ontkenning van sociale angst 6 items
   Sociaal extravert en comfortabel voelen; niet snel be´nvloed door sociale normen
  2. Hy2-behoefte aan affectie 12 items
   Sterke behoefte aan aandacht en genegenheid; gevoelig; optimistisch; vertrouwend; vermijdt confrontaties; ontkent negatieve gevoelens naar anderen
  3. Hy3-malaise 15 itemsbr Niet in goede conditie; moe, zwak; slechte eetlust, concentratieproblemen, slaapmoeilijkheden, ongelukkig
  4. Hy4-somatische verschijnselen 17 items
   Meerdere lichamelijke ontregelingen; bij spanningen of angsten onderdrukking van emoties en het vertalen van emoties in lichamelijke ontregelingen; weinig of geen vijandigheid of woede wordt geuit
  5. Hy5-agressieremming 7 items
   Ontkent vijandige en agressieve impulsen; gevoelig voor reacties van anderen
 • 4  PD

  Cliënten met een hoge score op deze schaal
 • Zijn vaak boos. Ze verwijten de buitenwereld dat die hen ongunstig gezind is
 • Impulsiviteit, slechte beheersing
 • Zich emotioneel leeg voelen
 • Verhoogde kans op verslavingsgedrag
 • Verhoogde kans op uitingen van agressie
 • Neiging om op zichzelf gericht te zijn; soms ongevoelig voor de behoeften van anderen
 • Problemen met betrekking tot aanpassing aan 'de normen en waarden'van de maatschappij
 • Anderen gebruiken
 • Vaak actief en spontaan
 • Snel leeg en verveeld
  +/- SUBSCHALEN
  1. Pd1-familiale conflicten 9 items
   Hoge score: ziet familie/gezinssituatie als onplezierig en ervaart tekort aan genegenheid, liefde, steun, begrip; ervaart familie als kritisch en controlerend
  2. Pd2-autoriteitsproblemen 8 items
   Hogescore: heeft een hekel aan autoriteiten, ervaart problemen op school of met de wet; heeft duidelijke meningen over goed en kwaad; komt op voor eigen overtuigingen
  3. P3d-sociaal 6 items
   Voelt zich vertrouwd in sociale situaties, verdedigt eigen mening laat zich graag zien
  4. P4-sociale vervreemding 13 items
   Voelt zich onbegrepen, vervreemd, ge´soleerd, alleen, ongelukkig niet betrokken, neemt anderen dingen kwalijk; op zichzelf gericht, ongevoelig; verwoordt verwijt
  5. Pd5-zelfvervreemding 13 items
   Ongelukkig, problemen met de concentratie, ervaart het leven niet als interessant of belonend; heeft moeite met de draai te vinden; excessief middelengenruik

  5  MF

  Mannen
  Mannen met een lage score
 • Voelen zich op hun gemak in hun mannelijke sexe rol
 • Gedragen zich conform de sexe rol ze nemen dus de 'actieve rol'


 • Een verhoogde score kan inhouden dat:
 • Iemand niet zo strak gebonden is aan de eigen sexe-rol
 • Dat hij geremd is en/of dat hij passief is en conflicten niet aandurft
 • Kan wijzen op identiteitsproblematiek
 • Verdraagzaamheid
 • Individualisme,
 • Artistieke interesses, creativiteit en nieuwsgierigheid
 • .

  Vrouwen
  Vrouwen met een lage score:
 • Voelen zich op hun gemak in hun vrouwelijke sexe rol: de 'passieve rol'


 • Een hoge score bij een vrouw kan er op wijzen dat zij:
 • Strijdbaar en sterk moet zijn
 • Vol zelfvertrouwen is, een competitieve instelling heeft
 • Gekarakteriseerd wordt door levendigheid
 • 6 PA

  Een hoge score kan wijzen op:
 • Een grote gevoeligheid voor sferen en stemmingen van anderen
 • Achterdocht
 • Kwetsbaarheid en gevoeligheid voor de omgeving
 • Moeite met omgaan met sterke gevoelens en herstellen van angst en spanning
 • Sterk emotioneel reagerend, meegezogen worden in emoties
 • Angstigheid en wantrouwen
 • Suggestibel zijn
 • Kans op decompensatie bij stress
 • Bij zeer hoge scores: destructieve vijandigheid, angst en agressie
  +/- SUBSCHALEN
  1. Pa1-achtervolgingsideeŰn 17 items
   Ziet de wereld als bedreigend; voelt zich niet begrepen, onrechtvaardig behandeld of gestraft; achterdochtig; geeft anderen de schuld soms wanen over achtervolgd worden
  2. Pa2-sensitiviteit 9 items
   Gevoelig; beleeft dingen intensiever dan andere; voelt alleen; zoekt risico en spanning, opwinding
  3. Pa3-Na´viteit 9 items
   Optimistisch en na´ef naar anderen, vertrouwend op anderen, hoge morele standaard, ontkent vijandigheid

  7 PT

  Hoge scores kunnen duiden op:
 • Een streng geweten
 • Angst om fouten te maken
 • Een grote behoefte aan een voorspelbare wereld
 • Krampachtig onder controle houden van dingen
 • Piekeren, neigen tot perfectionisme
 • Vermijden van risico's en faalangstigheid
 • Minder flexibel, overcontrole en dwangmatigheid
 • Ordelijk, nauwgezet
 • Moeite met veranderingen
 • 8Sc

  Een hoge score duidt op
 • Grote creativiteit
 • (Over)gevoeligheid voor complexe prikkels
 • Spanning kan snel hoog oplopen
 • Het niet in de gaten wanneer hun plannen en ideeën niet erg realistisch zijn
 • Slecht in staat zijn om gevoelens te uiten
 • Op stress reageren met terugtrekgedrag
 • Vermijdend, verlegen zijn
 • Zich terugtrekken in dagdromen
 • Gevoelens van minderwaardigheid
 • Minder gericht op sociale aanpassing
  +/- SUBSCHALEN
  1. Sc1-sociale vervreemding
   Voelt zich onheus behandeld, familiesituatie wordt als onvoldoende liefhebbend ervaren; alleen, leeg, vijandig, negatieve gevoelens naar familie; heeft nooit liedevolle relatie ervaren
  2. Sc2-emotionele vervreemding 11 items
   Wanhoop, zou dood willen zijn, apathisch en bang
  3. Sc3- verwardheid (denken) 10 items
   Bang om gek te worden; ongewone denkpatronen, gevoelens van onwerkelijkheid, moeite met aandacht en concentratie
  4. Sc4- verwardheid (motieven) 14 items
   Ervaart het hele leven als belastend; wanhoop en depressie, maakt zich grote zorgen; moeite met het hanteren van dagelijkse problemen; ervaart het leven niet als interessant of leuk; wil af en toe liever dood zijn
  5. Sc5-verwardheid (gevoelens) 11 items
   Wordt in beslag genomen door gevoelens, impulsen, rusteloos, hyperactief, prikkelbaar, labiel; moeite met herinneren van activiteiten
  6. Sc6- ongebruikelijke ervaringen 20 items
   Ervaart merkwaardige lichamelijke veranderingen, hallucinaties, ongewone gedachten, gevoel van be´nvloed te worden of betrekt dingen op zichzelf; zwakte huidsensaties, oorgeluiden e.d.
 • 9 Ma

  Een hoge score wijst vaak op
 • Een grote mentale energie van een persoon
 • Impulsiviteit en soms op het moeilijk kunnen verdragen van een gevoel van verlangen
 • Moeite met impulscontrole
 • Korte termijndenken
 • Onrust, overactiviteit, opgefoktheid
 • Te optimistische inschatting van eigen vermogens
 • Snel verveeld en rusteloos


 • Een verlaagde score kan wijzen op:
 • Minder vitaliteit en pit
 • Dissociatieve verschijnselen
 • Depressiviteit
  +/- SUBSCHALEN
  1. Ma1- moraliteit 6 items
   Hoge score; ziet anderen als zelfzuchtig; ziet zich gerechtvaardigd om bepaalde regels te overtreden; ervaart genoegen om te manipuleren of anderen te gebruiken
  2. Ma2- lichamelijke versnelling
   Versnelde spraak, denken, handelen; gespannen, rusteloos, snel verveeld, opgefokt, zoekt kicks, doet schokkende of schadelijke dingen
  3. Ma3- bejegening van anderen
   Ontkent sociale angst, niet zo gevoelig voor wat anderen vinden, ongeduldig en ge´rriteerd naar anderen
  4. Ma4- ego inflatie 9 items
   Te optimistische inschatting van zichzelf, ervaart boosheid over eisen die anderen stellen
 • 10 SI

  Verlegenheid. Iemand met een hoge score Heeft de neiging:
 • Zich niet op zijn gemak te voelen tussen andere mensen
 • weg te lopen van spanningen
 • Conflicten te mijden
 • Zich terug te trekken
 • Weinig assertief te zijn