PRAKTIJK

Tarieven

Psychotherapie in het basispakket

Psychotherapie is een verstrekking in het basispakket. De tariefstructuur voor psychotherapie is sinds 1 Januari 2008 zo ingewikkeld geworden dat het geen zin heeft hier over getallen te praten. Deze zijn te vinden op De site van de projectgroep Diagnose Behandel Combinaties Geestelijke GezondheidsZorg
 • http://www.dbcggz.nl
 • ministerie VWS projectgroep DBC GGZ
van het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn en Sport. De genoemde bedragen zijn maximum tarieven. Psychotherapeuten mogen wel lagere tarieven in rekening brengen. In theorie is het een kwestie van onderhandeling tussen verzekeraars en zorgverleners hoeveel de verzekeraars aan de psychotherapeuten vergoeden.

Eigen risico

Voor alle medische kosten gezamenlijk geldt een eigen risico. Men betaalt alle medische kosten (inclusief psychotherapie) zelf tot een maximum bedrag. De hoogte van dit eigen risico wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Vanaf 2016 is dit € 385,- Het bedrag dat betaald moet worden komt overeen met het eigen risico in het jaar dat de behandeling gestart is.

Niet verzekerde zorg

Sinds 2014 zijn er een aantal klachten uit het basispakket gehaald zodat de behandeling ervan niet meer vergoed wordt. Deze behandelingen worden aangeduid met de term "niet verzekerde zorg". Enkele regels over niet verzekerde zorg:
 • Het tarief voor niet-verzekerde zorg (psychotherapie) is van af vanaf 2017 €98,-
 • klachten die niet voorkomen op een officiële lijst DSM IV (Diagnostic statistic Manual, 4e editie) bijvoorbeeld 'burnout' worden niet vergoed
 • sommige klachten die wèl in het DSM genoemd worden zoals partner-relatieproblemen, rouw en zg aanpassingsstoornissen worden ook niet vergoed
 • Op deze laatste beperking zijn weer uitzonderingen van toepassing. Heeft een persoon een depressieve stoornis en is deze niet te behandelen zonder eerst relatieproblemen te behandelen, dan wordt de behandeling van het relatieprobleem weer wèl vergoed.

Een onaangename verrassing

Van af 2013 kunt u te maken krijgen met een extra beperking in de reikwijdte van uw zorgverzekering. De verzekeraars stellen u hiervan niet vanzelf op de hoogte. Ze leggen aan hun contractanten, de vrijgevestigde psychotherapeuten, een beperking op in het totale bedrag dat ze hen in een jaar willen vergoeden. Als de therapeut zijn quotum voor een bepaalde verzekeraar heeft opgebruikt kan hij geen nieuwe klanten van die maatschappij meer in behandeling nemen. Bestaande cliënten van deze behandelaar zijn niet verzekerd van de voortzetting van hun behandeling als een DBC verlengd moet worden. Op deze manier wordt u via 'de achterdeur' toch nog beperkt in uw keuze van een behandelaar.

Wèl verzekerde zorg

De voorziening wordt dus betaald door de verzekeraar. Zo krijgt U als verzekerde te maken met een aantal keuzes. Hieronder proberen wij in grote trekken uit te leggen welke factoren een rol spelen. Om inzicht te krijgen in uw specifieke situatie kunt u contact opnemen met uw eigen verzekeraar.

Diagnose Behandel Combinatie

Psychotherapie wordt niet betaald per zitting maar in plaats daarvan per therapie. De prijs van een therapie is afhankelijk van de klacht die wordt behandeld en van een gemiddeld aantal zittingen dat hoort bij die klacht. Vandaar dat gesproken wordt over Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De maximale duur van een DBC is é é n jaar. Daarna kan als verdere behandeling nodig is een z.g. vervolg-DBC worden afgesloten. Daarvoor is een nieuwe verwijzing van de huisarts nodig. Elke verzekeraar hanteert zijn eigen voorwaarden.

Natura, restitutie of budget.

Voor u als verzekerde bestaan er twee opties, een polis met vergoeding, 'in natura' of een z.g 'restitutie-polis'. Verder bestaan er de zg. 'budget-polis'. Sommige verzekeraars bieden 'budget polissen'
 • PRAKTIJK
 • verzekering
aan. U betaalt een lagere premie. Daar tegenover staat dat u uw keuze vrijheid voor een behandelaar inlevert.
 • Polis met vergoeding in natura

  • Met contract, 100%.

   De verzekeraar sluit contracten af met zorgverleners. Het is de bedoeling dat de verzekerden naar een gecontracteerde hulpverlener gaan. Hebt u een polis met vergoeding in natura dan betaalt de verzekeraar het volledige bedrag uit aan de behandelaar.

  • Zonder contract

   Gaat u naar een behandelaar die niet door de verzekeraar gecontracteerd is dan betaalt de cliënt zèlf een gedeelte van het bedrag. U kunt bij uw eigen verzekeraar na gaan welk percentage zij vergoeden.

 • Restitutie-polis

  • Vrije keuze van behandelaar

   Hebt u een restitutiepolis dan maakt het niet uit naar welke behandelaar u gaat. In alle gevallen zou de verzekeraar (vrijwel) het gehele bedrag voor de behandeling moeten terug betalen aan de verzekerde.

   Sommige verzekeraars betalen 100% andere minder. In dit laatste geval moet u toch nog bijpassen. Nogmaals wijzen wij er op dat het belangrijk precies na te vragen wat uw polis wèl dekt en wat niet. Sommige verzekeraars lijken hun klanten te willen ontmoedigen een restitutie polis af te sluiten. Ze betalen een veel kleiner deel van de therapie, zodat toch een groot bedrag voor rekening van de cliënt komt. Vanzelfsprekend wordt daarmee het principe van de vrije keuze van behandelaar voor hun verzekerden fors ondermijnd.

  • Betaling

   Voor de afhandeling van de betaling maakt het over het algemeen verschil of er wèl of geen contract is tussen de behandelaar en uw verzekering. Is er wèl een contract dan gaat de rekening rechtstreeks van de therapeut naar de verzekeraar. De verzekeraar betaalt. Zonder contract gaat de rekening naar de cliënt. Die krijgt het bedrag achteraf terug van de verzekeraar. Vandaar dus de naam, 'restitutie-polis'.

   Aanvullende voorwaarden: verzekeraars stellen soms extra voorwaarden alvorens ze tot betaling (=restitutie) overgaan. Ze willen soms dat voorafgaand aan de behandeling toestemming gevraagd wordt. Daarbij kan inzage gevraagd worden in de verwijsbrief van de huisarts en in het behandelplan. Het lijkt ons niet waarschijnlijk dat dergelijke voorwaarden standhouden als ze tegen het licht gehouden worden door het college bescherming persoonsgegevens (CPB).

 • Budget-polis

  • Met contract

   De verzekeraar heeft een beperkt aantal therapeuten gecontracteerd. U bent verplicht één van deze therapeuten te kiezen. U hebt daarmee ingestemd in ruil voor een lagere premie. De rekening gaat van de therapeut naar de verzekering

  • Zonder contract

   De verzekeraar zal extra beperkingen bedongen hebben, bijvoorbeeld wordt niets of een kleiner percentage van de rekening door de verzekering vergoed. Ook daarmee hebt u ingestemd.

Betaling psychotherapie van af 2008
met contractzonder contract
Natura

rekening van therapeut naar verzekering

verzekering betaalt 100% aan therapeut

rekening van therapeut naar cliënt

verzekering betaalt minimaal 75% aan cliënt

Restitutie

rekening naar verzekering.

verzekering betaalt aan therapeut

rekening naar cliënt

verzekering betaalt +100% terug aan cliënt

Budget

U hebt een beperkte keuzevrijheid voor een behandelaar.

rekening gaat van de therapeut naar de verzekering

De rekening gaat van de therapeut naar de cliënt

Mogelijkerwijs vergoed de verzekeraar niet

Verzekeringen

We hebben ons best gedaan informatie te verzamelen over de verschillende verzekeraars
 • PRAKTIJK
 • verzekering
. Met de meeste van hen hebben wij een contract

De uitvoering van de regeling is per verzekeraar verschillend. Het is dus altijd belangrijk bij de eigen verzekeraar na te gaan hoe de vork precies in de steel zit.

Informatie

U kunt meer informatie over dit onderwerp vinden op het webadres;