PRAKTIJK

Voorwaarden

(bijgewerkt 18-10-2017)

kosten / verwijzing / ethiek / privacy / AVG / frequentie / zelfwerkzaamheid / test / verhindering / wijzigingen / beëindigen / betaling / klachten
 1. Kosten

  Psychotherapie is een verstrekking in het basispakket. Voor alle medische kosten gezamenlijk geldt een eigen risico. De hoogte van dit eigen risico wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Van af 2016 is dit € 385 Meer informatie over de bekostiging vindt U op de pagina: Tarieven
  • PRAKTIJK
  • tarieven
 2. Verwijzing

  De cliënt zorgt voor een verwijzing van de huisarts. Deze wordt op het eerste gesprek meegenomen. Wij zijn verplicht uw identiteit te verifiëren mbv. een geldig document, (paspoort, rijbwijs, ID kaart of vreemdelingen document). Gaarne meebrengen! Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van deze voorwaarden zijn voor rekening van de cliënt. Bekijk ook de verwijzersfolder van de beroepsvereniging:info cliënt voor meer informatie over de verwijsprocedure.
 3. Ethiek

  Wij werken conform de code van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie en hanteren deze beroepsethiek in onze therapeutische werkzaamheden; zie ook site: Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
  • http://www.psychotherapie.nl
  • Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie
  . Wij zijn tevens lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
  • http://www.vgct.nl
  • Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie
  (wetenschappelijke beroepsvereniging);
 4. Privacy

  De administratieve afwikkeling in de (geestelijke) gezondheidszorg is georganiseerd rond om Diagnose Behandel Combinaties
  • PRAKTIJK
  • tarieven
  (DBC). Wanneer u zich aanmeldt wordt eerst onderzoek gedaan, er wordt een diagnose gesteld en een behandelvoorstel gedaan. Als u het daar mee eens bent, wordt de behandeling gestart en na korte of langere tijd afgerond. De diagnose en alle activiteiten die er in het kader van onderzoek en behandeling worden verricht worden genoteerd in een DBC. Dat kunnen gesprekken zijn, of medicatie, of een test enz. Na afronding wordt de DBC afgesloten. Dan wordt ook duidelijk hoeveel de behandeling gekost heeft. Er wordt een rekening van de DBC gemaakt. Deze rekening is niet anoniem. Deze rekening gaat naar de verzekeraar indien die een contract heeft met ons. Is dat niet het geval dan gaat de rekening naar U. De verzekering zal in het laatste geval achteraf een gedeelte van de rekening aan U terug betalen Zie voor verdere toelichting Tarieven
  • PRAKTIJK
  • tarieven
  Bij punt 8 vindt u informatie over de verwerking van tests. Deze informatie kan ook van belang zijn waar het gaat om uw privacy.
 5. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  Met deze link kunt u een PDF binnenhalen met de tekst van de privacyverklaring van de praktijk
 6. Frequentie

  De gesprekken vinden in principe eenmaal per twee weken plaats. Indien nodig wordt een andere frekwentie afgesproken. Een gesprek duurt 45 minuten.
 7. Zelfwerkzaamheid

  In de eerste gesprekken worden afspraken gemaakt over de doelen van de therapie en over de manier waarop aan die doelen gewerkt gaat worden. Het is gebruikelijk dat de cliënt ook tussen de zittingen zelf activiteiten ontplooit om de doelen te verwezenlijken. Deze afspraken komen terecht in het behandelplan.
 8. Test

  Wij volgen de vorderingen van de behandelingen met z.g. Routine Outcome Measurement. Dat betekent dat u vrijwel elk gesprek gevraagd zal worden aan het begin en het eind van de zitting een lijstje met vier vragen te beantwoorden. In het kennismakingstraject zullen wij u vragen één of meer tests te maken. De resultaten worden besproken met u. De tests leveren een 'baseline'. Later in de therapie kunnen volgende tests daarmee vergeleken worden om te zien in hoeverre sprake is van vooruitgang. De tests worden ingevuld op een site waar de antwoorden verwerkt worden oa tot een grafiek. Verzekeraars stellen bij het sluiten van contracten met hulpverleners voorwaarden aan de therapeuten over beschikbaar stellen van deze gegevens. Het is de bedoeling dat deze gegevens geanonimiseerd worden aangeleverd. Dan worden ze verwerkt op een zg geagregeerd nivo. Dwz dat de gegevens van individuele cliënten niet afzonderlijk worden bekeken maar dat onderzoek kan worden gedaan wordt op groepsnivo. Voorlopig echter mogen wij deze gegevens niet beschikbaar stellen. Er loopt een juridische procedure over de vraag of het wel in overeenstemming is met de privacy wetgeving. In een eerste proces heeft de rechter een verbod uitgevaardigd. De zaak dient nu in hoger beroep. Het is zeer de vraag of de hogere rechter tot een ander oordeel zal komen.
 9. Verhindering

  Bij verhindering moet één werkdag (tenminste 24 uur het weekend niet meegerekend) vòòr de dag van de afspraak worden afgezegd. Heeft u een afspraak afgezegd dan dient u zelf opnieuw met de therapeut contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Voor niet of te laat afgezegde afspraken krijgt de cliënt een rekening toegezonden. Op de nota wordt een bedrag vermeld dat overeenkomt met de door de NZA vastgestelde prijs van een zitting 'niet verzekerde zorg'. Het actuele tarief vindt u op de pagina Tarieven
  • PRAKTIJK
  • tarieven
 10. Het is dus belangrijk om of afspraken tijdig af te zeggen. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet gegarandeerd worden.
 11. Wijzigingen

  U bent verplicht alle veranderingen aangaande persoonsgegevens, ziektekostenverzekering etc binnen een week aan ons door te geven.
 12. Beëindigen

  Het beëindigen van de therapie geschiedt bij voorkeur niet telefonisch of schriftelijk; het is van belang dat het laatste gesprek wordt besteed aan afronding. Soms zullen wij u vragen mee te werken aan effect onderzoek en/of een tevredenheidsonderzoek
 13. Betaling

  Nota's aan cliënten worden op ons verzoek door FA-MED, een factureringsbedrijf, verwerkt. Voor informatie over hun manier van werken verwijzen wij naar de website: www.famed.nl
  • www.famed.nl
  • Famed
  . In geval van fouten bij de facturering adviseren wij om zowel met FAMED als met een van ons te overleggen.
 14. Klachten

  Wij willen eventuele klachten de volle aandacht geven en op een serieuze manier behandelen. Onze beroepsvereniging, de LVVP, vraagt van ons dat wij daarbij de regelgeving zoals beschreven in de Wkkgz te volgen.